Research

Na základe intenzívnej spolupráce odborníkov zúčastnených pri budovaní MLC zo Slovenska a Ruskej federácie bola v priebehu rokov 2000-2007 spracovaná analýza a koncepcia rozvoja MLC, v ktorej boli definované strategické výskumné zámery:

  • Laserová diagnostika látok – rozpracovanie metodík a vytvorenie unikátneho vybavenia pre komplexnú analýzu materiálov, čo dovolí uskutočňovať analýzu tuholátkových vzoriek, umožňujúcu určenie prvkového a chemického zloženia vzorky, topografiu povrchov s nanometrovým rozlíšením a štúdium fyzikálne-chemických procesov na povrchoch s vysokým priestorovým a časovým rozlíšením.
  • Laserové mikro a nanotechnológie – realizácia komplexných laserových operácií v oblasti mikroopracovania, prípravy nanoštruktúrovaných multivrstiev pulznou laserovou depozíciou. Osobitná pozornosť sa venuje mikroopracúvaniu netradičných materiálov s extrémne tvrdými povrchmi – diamantové vrstvy, keramika ap.
  • Femtosekundové laserové technológie
  • Laserové biomedicínske technológie – príprava optických diagnostických metód, vrátane metód určených na štúdium vplyvu produktov ľudskej činnosti na ľudský organizmus.
  • Perspektívne informačné technológie – štúdium optických metód prenosu informácie s použitím superkrátkych laserových impulzov, spôsobov ochrany systémov prenosu informácie, vytváranie materiálne-technickej bázy pre uskutočňovanie pracných vedecko-technických výpočtov, vysokorýchlostné spracovanie a vizualizáciu mnohometrických fyzikálnych údajov.
  • Dištančné metódy pre výmenu informácie a vyučovanie – rozpracovanie špeciálnych výukových kurzov laserovej fyziky, laserových, informačných a biomedicínskych technológií s účasťou medzinárodných kolektívov pedagógov, zavádzanie dištančných metód výchovy, realizácia telekonferencií.

Materiálna báza pre všetky uvedené programy bola zahrnutá v súboroch zariadení, zakúpených  v jednotlivých etapách kontraktu medzi MŠ SR a MŠU Moskva. Program centra v súčasnosti svojou komplexnosťou vytvára podmienky pre úspešné začleňovanie sa MLC do existujúcich výskumných národných aj medzinárodných štruktúr  a sprístupňovanie možností a výhod unikátnej výkonnej prístrojovej bázy pri jej maximálnom uplatnení vo výchove odborníkov v SR a postupne aj pri riešení špeciálnych úloh v praxi

Výskumné priority

Výskumé priority MLC odzrkadľujú technologickú podporu programov stanovených v prioritách Štátneho programu Výskumu a Vývoja orientovaných na nanovedy, materiálové technológie, informačné a komunikačné technológie, biomedicínu a pod. Výskumné zámery definované z iniciatívy pracovníkov MLC sa uchádzajú o financovanie vo verejnej súťaži v rámci výziev domácich alebo zahraničných agentúr. Zo získaných prostriedkov je následne financovaná  realizácia projektov.

V roku 2008 bolo MLC zapojené do riešenia 22 výskumných projektov s priamym finančným prínosom, či už ako hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ. Väčšina z nich bola riešená v spolupráci s ďalšími subjektami, predovšetkým so strategickými partnermi z STU, UK, UPJŠ a SAV. Zmyslom akademickej spolupráce je zabezpečovať najmä výskumné a vývojové úlohy celoštátneho významu a jedinečného charakteru. Detaily vedeckej činnosti pracovníkov je možné nájsť na individuálnych stránkach laboratórií, alebo na stránkach so zoznamom zamestnancov.