Ilc

Výskumná aktivita H1

Rozvoj  aplikácií biofotonických diagnostických metód v biomedicíne a environmentálnych vedách. Predmetom je aplikácia nových biofotonických diagnostických metód, vyvinutých v Aktivite H2 pre štúdium komplexných biologických systémov s aplikáciou v biomedicínskych a environmentálnych vedách. Aktivita sa realizovala na území Trnavského kraja v spoločnom laboratóriu LBT FPV UCM a MLC v Trnave.

Téma 1. Včasná diagnostika biologických faktorov.

V tejto úlohe sa budeme zaoberať štúdiom metabolických zmien v živých bunkách použitím spektrálne, časovo a priestorovo rozlíšenej detekcie signálu vlastných bunkových fluorofórov. Výskum vlastností a optimalizácia prípravy biokompatibilných materiálov vhodných pre prácu so živými izolovanými bunkami metódami opticky a chemicky indukovanej polymerizácie.

Téma 2. Včasná diagnostika environmentálnych faktorov.

Testovanie vlastnosti materiálov, prvkov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej biofotoniky s cieľom vývoja metód monitorovania environmentálnych faktorov. Výskum nových aplikácií hybridnej integrovanej biofotoniky, napr. v oblasti monitorovania znečistenia vôd a vývoj progresívnych biosenzorov.