Ilc

Odborní garanti

prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., koordinátorka Aktivity H1.

Špičková výskumníčka s odbornou špecializáciou v oblasti bunkovej fyziológie (elektrofyziológia, patch clamp), fluorescencie a konfokálneho zobrazovania, biologických aplikácií časovo rozlíšenej spektroskopie (58 publikácií, 909 citácií, h-index 17), 17 rokov ako študent a samostatný výskumník v zahraničí (naposledy vo Výskumnom centre nemocnice Sainte Justine, Montreal, Kanada), člen Senior spoločnosti SPIE, advisor pre SPIE ILC student chapter, člen Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti.

RNDr. Dušan Chorvát, PhD., koordinátor Aktivity H2.

Odborná špecializácia v oblasti laserovej mikroskopie, spektroskopie a zobrazovania, časovo rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie, molekulovej biofyziky a vedeckej vizualizácie (149 publikácií, 1660 citácií, h-index 22), delegát SR v projekte Euro-Bioimaging, podpredseda Československej mikroskopickej spoločnosti, člen Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej Biofyzikálnej spoločnosti, člen Komisie MŠVVaŠ pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI.