Ilc

Nové metódy integrovanej nano-bio-fotoniky pre včasnú diagnostiku biologických a environmentálnych faktorov

  • Štúdium metabolických zmien v živých bunkách použitím spektrálne, časovo a priestorovo rozlíšenej detekcie signálu vlastných fluorofórov,
  • Výskum vlastností a optimalizácia prípravy biokompatibilných polymérnych materiálov vhodných pre prácu so živými izolovanými bunkami,
  • Rozvoj progresívnych metód multimodálneho zobrazovania, spektroskopie a analýzy mnohodimenzionálnych dát,
  • Výskum generácie a kontroly vlastností krátkych laserových impulzov,
  • príprava, charakterizácia a verifikácia funkčnosti fotonických štruktúr a prvkov na báze nanotechnológií,
  • Výskum technologických postupov pre vzájomnú integráciu anorganických a organických vrstiev pre realizáciu hybridných nanofotonických štruktúr

Subjekt / prijímateľ pomoci – Medzinárodné laserové centrum