O MLC

Príhovor / úvod

Svetlo je podivuhodná substancia, ktorá už po stáročia podnecuje vedcov k prelomovým objavom, z veľkého počtu menujme aspoň Newtona a Eisteina. Ak sa uplynulé obdobie považovalo za zlatý vek fyziky a elektroniky, nastupujúce 21. storočie môžeme právom považovať za nastupujúce storočie fotoniky, za storočie vedného odboru na rozhraní fyzikálnych a technických vied, ktorý skúma generáciu, prenos a detekciu svetla a iných foriem žiarivej energie.

Laser rozvinul možnosti fotoniky zásadným spôsobom, a nachádza svoje uplatnenie v mnohých oblastiach, ako sú prenos informácií (optické kódovanie a spracovanie obrazu), výroba elektrickej energie (fotovoltaika), záznam informácií (holografia, kompaktné disky), ale aj v modernej medicíne a biológií vo forme rozvoja zobrazovacích metód a systémov pre detekciu a spracovanie obrazu (biofotonika). Možnosť sústredenia koherentného pulzného svetla v extrémne malých časových a priestorových škálach dovoľuje sledovať základné fyzikálne procesy interakcie svetla s hmotou v ešte nepreskúmaných oblastiach, v neživých aj živých systémoch.

Medzinárodné laserové centrum sa zameriava na výskum v tejto rapídne sa rozvíjajúcej vednej oblasti, a ako člen skupiny európskych excelentných laserových výskumných centier vytvára pre slovenských vedcov odborné aj materiálne predpoklady byť súčasťou procesu hľadania nových aplikácií svetla pre prospech ľudí.

Prof. Ing. František Uherek, PhD.
riaditeľ
mlc01