Zamestnanci

Priezvisko, Meno Klapka Miestnost
Bacharová Ljuba, MUDr.,doc., DrSc. 131 Laboratórium zobrazovania a vizualizácie
Bruncko Jaroslav, PhD., Ing. 108,107 Laboratórium laserových mikrotechnológií
Čunderlíková Beáta, Mgr., PhD. 131 Laboratórium biofotoniky bunky
Držík Milan, Mgr., CSc. 124 Laboratórium aplikovanej optiky
Haizer Ludovít, Mgr. 105,109 Laboratórium femtosekundovej spektroskopie
Haško Daniel, Ing., PhD. 122 Laboratórium analýz materiálov a povrchov
Hianiková Mária 115 Informačné oddelenie, knižnica
Hulman Martin, RNDr., PhD. 103 Laboratórium laserových mikrotechnológií
Chlpík Juraj, RNDr., PhD. 124 Oddelenie aplikovanej optiky
Chorvát Dušan, RNDr., PhD. 120 Laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie
Chorvátová Karmen 106 Ekonomické oddelenie
Chovan Jozef, Ing. , PhD. 104 Laboratórium informačných technológií
Jerigová Monika, PhD. 123 Laboratórium SIMS
Kitanovicsová Miriam 106 Ekonomické oddelenie
Kováč Jaroslav, Ing. 104,109 Laboratórium Ramanovskej spektroskopie a fotoluminiscencie
Kováč Jaroslav, Prof., Ing., CSc. 122,101 Laboratórium analýz materiálov a povrchov
Kuzma Anton, Ing. 104 Laboratórium informačných technológií
Lakušová Anna 106 Ekonomické oddelenie
Lorenc Dušan, RNDr., PhD. 123 Laboratórium femtosekundovej spektroskopie
Lulkovičová Eva 101 Sekretariát
Marček Chorvátová Alžbeta, Doc.,PhD. 132 Laboratórium biofotoniky bunky
Mateašík Anton, RNDr., PhD. 132 Laboratórium zobrazovania a vizualizácie
Michalka Miroslav, Ing. 108,107 Laboratórium laserových mikrotechnológií
Mĺkvy Peter, Prof., MUDr., PhD. 101 Oddelenie laserovej medicíny OUSA
Navrátilová Eva, Ing. 101 Sekretariát
Písečný Pavol, Ing., PhD. 104 Laboratórium analýzy materiálov a povrchov
Seck Mamadou 103 Laboratórium analýzy materiálov a povrchov
Šatka Alexander, Prof., Ing., CSc. 122 Laboratórium povrchových analýz
Uherek František, Prof., Ing., CSc. 102 Kancelária riaditela
Uherek Martin, Mgr. 132 Laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie
Velič Dušan, doc., Ing., PhD. 123 Laboratórium SIMS
Vincze Andrej, Ing., PhD. 124 Laboratórium analýzy materiálov a povrchov