Vedecká spolupráca

Zmluvne potvrdená spolupráca so zahraničnými pracoviskami

Institute for Information Transmission Problems of RAS, Moskva, Rusko, 6.7.1999
Medzinárodné laserové centrum Moskovskej štátnej univerzity, Moskva, Rusko, 11.12.2000  a 20.7.2008
Fyzikálny ústav AV ČR Praha, ČR, 20.12.2000
Agreement No:6648 concerning the Joint research and Development of new Techologies for Fiber Laser Systems between European Southern Observatory, München, Germany and ILC Bratislava, Slovakia, 14.09.2005.

Spoločné pracoviská s partnermi v SR

Zmluva o zriadení spoločného Laboratória aplikovanej biofyziky a farmakológie  MLC Bratislava s Lekárskou fakultou UPJŠ Košice, 12.7.2002
Zmluva o zriadení spoločného laboratória experimentálnej a klinickej farmakológie MLC s Farmaceutickou fakultou UK Bratislava, 1.01.2003
Zmluva o spoločnom laboratóriu nízkoteplotnej fotoluminiscencie MLC Bratislava a EÚ SAV Bratislava, 12.11.2003
Zmluva o vytvorení spoločného pracoviska „Oddelenia laserovej medicíny“ ako združeného pracoviska MLC Bratislava a OUSA Bratislava,1.01.2004.
Zmluva o zriadení spoločného“Laboratória laserových technológií a fotoniky“ MLC Bratislava a FEI STU Bratislava, 1.01.2004
Zmluva o zriadení spoločného „Laboratória biofotoniky a vizualizácie“ medzi MLC Bratislava a Fakultou matematiky,fyziky a informatiky  UK Bratislava, 1.01.2006

Podpísané zmluvy o spolupráci

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava, 1.4.1997
Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 12.12.1997
Slovenský metrologický ústav Bratislava, 16.3.1999
Farmaceutická fakulta UK Bratislava, 30.3.2000
Katedra biofyziky PF UPJS Košice, 26.2.2001
Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava, 15.3.2001
Onkologický ústav Sv. Alžbety s.r.o. Bratislava, 1.1.2002.
Elektrotechnický ústav SAV Bratislava 11.3.2002
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 17.2.2003
Lekárska fakulta UK Bratislava, Ústav patologickej anatómie, 3.12.2003
Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava, 19.01.2004.
Ústav geotechniky SAV Košice, 25.8.2006
Ústav polymérov SAV Bratislava 24.2.2006

Členstvo v profesionálnych organizáciách a asociáciách a medzinárodných sieťach

Európska technologická platforma Photonics 21 (www.photonics21.org) je dobrovoľná asociácia priemyselných podnikov, organizácií a investorov podnikajúcich v oblasti fotoniky v rámci Európy. Jej najdôležitejšou úlohou je spojitý prenos poznatkov medzi všetkými členmi tohto progresívneho a inovatívneho sektoru v  EU.
Projekt Laserlab Europe II -Integrated Initiative of European Laser Infrastructures (www.laserlab-europe.eu), je projekt výzvy Research Infrastructures FP7–INFRASTRUCTURES–2008-1 spájajúci vedúce európske laserové výskumné centrá s cieľom podporiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti laserového výskumu a posilniť proces prepojenia národných infraštruktúr s medzinárodným európskym priestorom.
Účasť v ESF č. JPD 3 2005/1-018, kód projektu 13120200076: „Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MATNET)”
Účasť v ESF 13120200055 – Klaster pokročilých štúdií – rozvoj ďalšej vzdelanosti v oblasti multidisciplinárneho výskumu a vývoja progresívnych materiálov a nanomateriálov s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj.