História MLC

Vybudovanie Medzinárodného laserového centra predstavuje samostatný projekt na rozvoj infraštruktúry vysokých škôl z prostriedkov deblokácie Ruského dlhu, na realizácií ktorého participovali STU, UK, SAV a Moskovská štátna univerzita. MLC vzniklo k 1.1.1997 na základe uznesenia vlády SR č. 652/97 zo dňa 1.10.1996. Jeho budovanie prebiehalo v troch fázach:

Prvá fáza sa realizovala v rokoch 1997-1999 na základe spomenutého uznesenia vlády a podľa kontraktu 7/97-B, podpísaného 7.8.1997 medzi MLC Bratislava a MLC Moskovskej štátnej univerzity (ďalej MLC MŠU, Moskva), Rusko. Umožnila vybaviť MLC Bratislava bázovým vybavením v cene, ekvivalentnej 3 mil. USD z prostriedkov zadĺženosti Ruskej Federácie voči SR.

Druhá fáza sa realizovala v rokoch 2000-2007 na základe uznesenia vlády SR č. 380/99 zo dňa 12.5.1999 a ním schváleného kontraktu 1/99-B, podpísaného 18.6.1999 medzi MLC Bratislava, SR a MLC MŠU Moskva, Rusko. Táto fáza sa ukončila v decembri roku 2007 a umožnila vybaviť MLC Bratislava unikátnym laserovým vybavením v cene, ekvivalentnej 15 mil. USD z prostriedkov zadĺženosti RF voči SR. V tejto súvislosti treba podčiarknuť, že s rozhodujúcou podporou vlády SR, a pri účinnej pomoci ruského intelektuálneho zázemia vzniklo v oblasti fotoniky, informačných technológií, nano a bio-vied na Slovensku jedinečné a aj z európskeho pohľadu významné výskumné centrum.

Tretia fáza, prebiehajúca od r. 2008 bezprostredne nadväzuje na vybudovanie bázových laboratórií a predstavuje snahu začleniť MLC do existujúcich výskumných európskych štruktúr (ako napr. Laserlab Europe II) a na strane druhej predstavuje  sprístupňovanie možností a výhod unikátnej výkonnej prístrojovej bázy MLC pri jej maximálnom uplatnení vo výchove odborníkov v rámci SR. Z hľadiska zdokonaľovania vybudovanej infraštruktúry je od r. 2009 dôležitá realizácia projektov s podporou Štrukturálnych fondov. Vo výzve OPVaV-2008/4.1/01-SORO operačného programu Výskum a vývoj sa MLC podieľa na realizácií troch Centier excelentnosti, z toho v projekte “NanoNet – Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku” je koordinátorom.

Od roku 2021 je MLC zlúčené s Centrom vedecko-technických informácií SR ako organizačná zložka CVTI SR.

hist01
hist02
hist03
hist04
hist05