Základná informácia

Medzinárodné laserové centrum (MLC) je organizačnou súčasťou CVTI SR a slúži ako bázové vedeckovýskumné a vzdelávacie centrum pre laserovú techniku a fotoniku.
Poslaním MLC je rozvoj a aplikácia moderných laserových technológií a optickej laserovej diagnostiky v oblasti prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných vied na rôznych úrovniach medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce. MLC vzniklo ako špičkové prístrojové centrum s celoštátnou pôsobnosťou, zamerané na moderné fotonické technológie ktoré tvoria bázu a experimentálne východisko mnohých vedných odvetví.
Pôsobenie MLC vo sfére výskumu a vývoja je viazané predovšetkým na realizáciu vedeckých a technických projektov s vysokými školami, ústavmi SAV a priemyselnou sférou. Integrálnou súčasťou jeho činnosti je však aj špecializovaná výchova v oblasti graduálneho a najmä postgraduálneho štúdia. V tejto oblasti máme úzku spoluprácu najmä so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskou akadémiou vied. Okrem spolupráci na projektovej úrovni poskytuje MLC prístup k svojej infraštruktúre v rámci mnohých bilaterálnych projektov, edukačných aktivít a v zmluvnej spolupráci s rôznymi inštitúciami. Prístup k zariadeniam centra je poskytovaný okrem domácich partnerov aj zahraničným študentom v rámci niekoľkotýždňových až niekoľkomesačných stáží.
Aktivity MLC v súčasnosti zahŕňajú:

 • rozvoj infraštruktúry realizáciou projektov Štrukturálnych fondov,
 • výskum a vývoj laserových technológií a metód fotoniky v základnom a aplikovanom výskume formou projektov agentúr APVV, VEGA a pod.,
 • rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti pôsobnosti centra  a manažment projektov riešených v spolupráci so zahraničím (najmä rámcového programu EÚ),
 • špecializovanú výchovu študentov v spolupráci s vysokými školami, výchovu a rekvalifikáciu odborníkov, konzultačnú a poradenskú činnosť.

Akreditácia

Na základe výsledkov hodnotenia Komisie na periodické hodnotenie výskumu a vývoja bolo MLC Bratislava vydané ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 7. 2. 2005 Osvedčenie o vykonaní periodického hodnotenia výskumu, vývoja a o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja v zmysle § 18 ods.7 zákona č.132/2002 Z.z. o vede a technike v znení neskorších predpisov.

Hlavné činnosti

V rámci svojho poslania MLC zabezpečuje najmä:

 • riešenie úloh rozvoja vedy a techniky a rozvoj infraštruktúry v podskupinách odborov vedy a techniky:
  • 010300    Fyzikálne vedy
  • 010400    Chemické vedy
  • 010600    Biologické vedy
  • 020200    Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
  • 020300    Informačné a komunikačné technológie
  • 021100    Nanotechnológie
  • 030100    Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy
 • rekvalifikáciu odborníkov v oblastiach pôsobnosti centra,
 • v spolupráci s vysokými školami špecializovanú výchovu študentov v pregraduálnom, postgraduálnom a doktorandskom štúdiu v oblasti pôsobnosti centra,
 • konzultačnú a poradenskú činnosť, prieskum trhu a vývoja nových technológií v oblasti laserov a optoelektroniky,
 • tvorbu databáz a programového vybavenia pre oblasť využitia laserov, laserových zariadení a technológií, optoelektroniky a optickej diagnostiky,
 • spoluprácu s vysokými školami, rezortnými a mimorezortnými pracoviskami a inštitúciami v oblasti pôsobnosti centra,
 • rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblastiach pôsobnosti centra a manažment projektov riešených v spolupráci so zahraničím.

info01
info02
info03
info04
info05
info06
info07
info08